Tréning, coaching, szupervízió és mentoring közti különbségek

 
TRÉNING
COACHING
SZUPERVÍZIÓ
MENTORING
FOGALMI MEGHATÁROZÁS
     A tréningekből ma már óriási a választék, mind céljukat, mind módszerüket tekintve.
     A tréning olyan komplex képzési, továbbképzési eljárás (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (igény szerinti) tartalmú, továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik, feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket, biztosítják azok alkalmazását önkontrollal (visszacsatolással) összekapcsolva.
     A coachingnak nagyon sok fogalmi meghatározása létezik.
     A coaching a vezetők, a kulcsemberek egyénre szabott fejlesztése és támogatása, a személyes kompetenciafejlesztés egyik leghatékonyabb formája.
     A kommunikáció egyik legerőteljesebb módja; az előrehaladás eszköze.

     Segít az ügyfélnek (coachee) az egyéni teljesítményük javításában, ami a szervezet teljesítményének növekedését eredményezi.
     A coaching lényege: egyfajta katalizátorként pozitív irányba segítse az egyént a saját útján és kihozza belőle a legjobbat.
     Ugyanez a folyamat kiterjeszthető a magánélet területeire is.
     A szupervízió a szakmai személyiség karbantartásának és fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze. Saját szakmai tapasztalatokon alapuló és mindíg oda visszacsatoló folyamat.
     Tanulást, fejlődést, hatékonyság növekedést szolgál; arra tanít, hogy hogyan kódoljuk saját, néha fájdalmas tapasztalataink üzeneteit és hogyan ismerjük fel az esélyt, ami bennünk rejlik.
     Hivatásközpontú önismeretet biztosít az érzelmi kompetencia fejlődése mellett.

     A mentorálás személyes nevelést, tanítást jelent. Egy tudatosan létrehozott kapcsolat, mely mindkét partner fejlődését célozza.
     Akkor lehet sikeres, ha kölcsönösségen alapul.
     A mentoring egy hatalmi viszonyoktól mentes, kétirányú, kölcsönös kapcsolat, tanulási folyamat, ahol a mentor tanácsot ad, tudását és tapasztalatát megosztja a mentorálttal. A mentor egy információforrás a mentorált számára.
KIINDULÁSI PONT
     Egy fejlesztendő készség, képesség, tudás (pl. konfliktuskezelés, prezentációs technika, új szakmai ismeretek).
     Szakmai szerepében lévő, munkáját végző szakember, vezető, a szervezet kulcsemberei, teljesítményközpontúan és eredményorientáltan.
     A hozzáállás és a szokások megváltoztatásában alkalmazható leginkább.
     A szakmai személyiség, a munkáját végző szakember. Szupervízióban a szakember szakmai személyisége és szerepei dominálnak.
     A mentorálás a vállalat vezetőinek és tapasztalt munkavállalóinak szakmai képesítéseit, társadalmi készségeit és kapcsolatait helyezi előtérbe és a mentoráltra fókuszál.
CÉL
     Tudás bővítése az adott témával, szakmai fejlődéssel kapcsolatban.
     A tréningek célja egy adott készség, képesség fejlesztése.
     Az ügyféllel (coache-val) közösen ill. a megbízó által kitűzött cél elérése a teljesítmény, az eredmény növelése, a teljesítőképesség fokozása céljából.
     A coaching célja a tudatosság és a felelősségtudat fejlesztése az ügyfélnél, ezáltal segíteni neki és fejleszteni a teljesítményt és a termelékenységet.
     Személyes szakmai kompetenciafejlesztés, hatékonyság növelés, mentális egészség megerősítése, a burnout kivédése.
     Fejlődésorientált, saját szakmai tapasztalatokon alapuló személyes tanulási folyamat.
     A mentorálás célja:
     - a beilleszkedési folyamat és a karrierfejlődés segítése a szervezeti szükségletek, célok és az egyéni célok, fejlődési potenciálok, érdeklődések optimális szintű összehangolásával,
     - a felhalmozódott tapasztalati tudás átadása a következő nemzedék számára,
     - tudatos utánpótlás nevelés.
     A mentor a mentoráltat a saját hosszú távú szakmai és karrier tervének megvalósításában segíti.
FÓKUSZ, A MUNKA TÁRGYA
     A személyiség egyes fejlesztendő készségei, képességei; tudás/ismeretanyag átadása az adott témával kapcsolatban.
     A tréningek a tudásra és a készségek fejlesztésére fókuszálnak.
     A szakmai szerep eredményességével kapcsolatos problémák; a szervezet és a személyes működés hatékonyságának fokozása a kitűzött cél és eredményesség érdekében.
     A teljesítményre irányuló képességek edzésére irányul.
     A szakmai személyiség, kompetencia és szakmai kapcsolatrendszer áll a középpontban. A szupervízió a foglalkozással, a szakmai elakadással, kifáradással kapcsolatos önismereti munka.
     A szupervizált (szakmai személyiség) „belső életét” kíséri és monitorozza.
     A mentoring rendszert a szervezetek leginkább a leendő vezetők jövőbeni menedzselési, vezetői feladataira és felelősségi körükre való felkészítésre használják.
     A mentor fókusza az egyénen, a mentorálton van; annak karrierútjára fókuszál és támogatja őt a fejlődésben.
MIT VIHETÜNK BE PROBLÉMA GYANÁNT AZ EGYES MUNKAFORMÁKBA?
MI AZ ESET/TÉMA?
     Struktúrált gyakorlatok jellemzik. A résztvevők esetei véletlenszerűen, a helyzettől, csoporttól függően kerülhetnek elő, nem a tréning résztvevői visznek be eseteket / problémákat, hanem ők kapnak megoldandó feladatokat, problémahelyzeteket.
     A coaching ideális eszköz arra, hogy segítse a vezetőket a változáskezelésben, a konfliktusok megoldásában, a célok és célkitűzések kitűzésében és abban, hogy jól tudjanak együttműködni a beosztottjaikkal.
     Leginkább érintett témakörök:
     - vezetői készségek, képességek fejlesztésével kapcsolatos kérdések,
     - problémamegoldás és konfliktuskezelés,
     - stresszkezelés,
     - emberi kapcsolatok kezelése és csapatépítés, munkahelyi légkör javítása,
     - érzelmi intelligencia fejlesztése,
     - karrierváltás kérdései,
     - szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések,
     - munka és magánélet közötti egyensúly megteremtése.
     Az eset mindig konkrét, aktuális történés. A kitűzött cél nem határolja be annyira, mint a coaching esetében.
     Esetek, amivel általában szupervizorhoz fordulhatunk:
     - szakmai krízishelyzetek,
     - a karrierépítés kérdései,
     - kollegális kapcsolatok kommunikációs problémái,
     - az adott szakma és szervezet hatása, befolyása az egyéni munkavégzésre,
     - kiégés jelensége,
     - munka, magánélet egyensúlya,
     - és mindaz, ami a munkánk során megnehezíti a mindennapjainkat,
     - Ügyfelekkel való kapcsolatok.
     Minden, ami a szervezettel, munkakörrel, folyamatokkal, feladatokkal, szervezeti kultúrával, szokásokkal kapcsolatos; a munkehelyi problémákon túl a magánélet egyes kérdéseire is kiterjedhet.
     A mentor a mentoráltat rendszerbe szervezi és megosztja vele a tapasztalatait a munkakörével kapcsolatosan és elmondja neki, milyen az adott munkakör, illetve, hogy „hogyan folynak nálunk a dolgok”.
IDŐDIMENZIÓ
     Előre meghatározott; 1-2 napos, de akár 5 napos tréningek is léteznek.
     Jövőorientált (jelenből – jövőbe), a tevékenység sikerére törevő megközelítés; szerződésben rögzítetten időhatáros, de folyamatjellegű, vagyis nem eseti, egyszeri mint a tréning, hanem több ülésből álló folyamat: általában 6-10 alkalmas.
     „A coaching nem a múltban elkövetett hibákra, hanem a jövőbeli lehetőségekre épít.”
     A szupervízió csak folyamat lehet.
     Idősíkja: ”ITT és MOST”
     Egy hosszabb időn át tartó folyamat. A coaching folyamatától eltérően a mentor a cél eléréséig, a megvalósítás teljes folyamatában kíséri a mentoráltat.
MUNKAFORMÁI, LÉTSZÁMA
     A tréningek létszáma változó, 12 -max. 25 fő; 10 fő fölött általában kettős csoportvezetéssel.
     Típusai, formái:
     Készség, illetve képesség fejlesztő tréningek
(kommunikációs tréning, értékesítési tréning, asszertív kommunikáció, helyzetfüggő vezetés, prezentációs tréning, tárgyalástechnika, változásmenedzsment, időgazdálkodás, csapatépítő tréningek, outdoor tréning, stb.)
     Teljesítményközpontú és eredményorientált munkaforma.
     Típusai, formái:

     - business / executive coaching: a szervezet közép- illetve felsővezetőinek nyújtott egyéni, testreszabott fejlesztési forma,
     - life coaching: készségek fejlesztése által segít az ügyfélnek különleges eredményeket produkálni a saját életében.
     A szervezetekben az egyéni, személyre szabott coaching mellett nagyon elterjedt a teamcoaching (5-7 fő).
     Személyközpontú, konzultációs, pszichológiai munkaforma. Fő működésmódja az önreflexió.
     Formái:

     - Egyéni szupervízió
     - Csoportszupervízió 5-9 fő
     - Teamszupervízió max. 14 fő (10 fő fölött 2 szupervízorral).
     Teamszupervízióban a vezető is részt vehet. (Ajánlott!)
     Mentor és mentorált közösen dolgoznak; a munka kölcsönösségen és személyes talákozásokon alapul.
     A mentor és mentorált keresik egymást és proaktív kapcsolatot tartanak fenn.
TEMATIKA
     Mindíg meghatározott tematika alapján dolgozik, munkaterve az adott tréning témájával kapcsolatban célirányosan felépített.
     A tréningek mindegyikére jellemző, hogy az elméleti ismereteket életszerű gyakorlatok segítségével mélyítik el, miközben a tréneri kontroll folyamatosan biztosítja, hogy a résztvevők tisztában legyenek teljesítményükkel, fejlődésük szintjével.
    Lehet tematika a coaching folyamatban. Az ismeretátadás kevesebb, mint a tréning esetében, több, mint a szupervíziónál.
    A coaching során nem vadonatúj dolgokat tanítunk az ügyfélnek, de a coaching ideális eszköz arra, hogy a tréning során megszerzett tudást és készségeket a munkahelyre visszatérve elmélyítse az ügyfél és valóban alkalmazza.
    Kitűnően működik a tréning és mentorálás mellett, mert segít a megszerzett tudás és készségek személyiségbe építésében.
    Nincs, mivel a szakmai személyiség és kapcsolat van a munka fókuszában és a személyes tanuláson, önreflexión, tapasztalati tanuláson van a hangsúly.
    Ismeretátadás kevesebb, mint a coachingban.
    A mentoring megbeszélés menetére jellemző, hogy napirendi pontok és tematika nélküli, kötetlen beszélgetés megy végbe.
KI A:
•TRÉNER
•COACH
•SZUPERVÍZOR
•MENTOR?
    A tréner új készségekkel és tudással segíti a tréningen résztvevőket a szakmai fejlődésben.
    „A tréner tanulási helyzeteket generál, figyelemmel kíséri a munkádat és szükség esetén visszajelzést ad, segíti a saját visszacsatolásod megfogalmazását.”
    A coach egy támogató társ, olyan mint egy edző, akinek a feladata, hogy a kitűzött célokkal összefüggésben támogassa az ügyfelét az erőforrásai felfedézésében, a teljesítmény maximalizálása érdekében.
    A coach az igénybe vevő szervezet szempontjából lehet külső vagy belső személy!
    Nem tanít, hanem hagy tanulni! Kérdéseket tesz fel, hogy milyen eredményt szeretnél elérni és segít ellenőrizni, hogy ehhez minden erőforrás a rendelkezésedre áll-e. Segít tudatosítani, hogy valóban a cél felé haladsz-e.
    „Nem emeli fel helyetted a súlyt, hanem megtanít erősnek lenni.”
    A szupervízor nem lehet a szakmai hierarchia tagja, felettes munkatárs, belső ellenőr, hanem egy külső, pártatlan társ, aki a tanulás folyamatában végigkíséri ügyfelét, meghallgatja őt, kérdez, tükröt tart és reflektál. A szupervízor nem ad konkrét tanácsot, nem mondja meg a szupervizáltnak, hogy mit kellene tennie, hanem abban segíti, hogy a szupervizált a saját belső erőit felfedezve és mozgósítva találja meg a számára legjobb megoldást.
    „A szupervízor olyan, mint egy bába, aki segédkezik az ügyfelében meglévő tudás és megoldások megszülésében.”
    A mentor:
    - tapasztaltabb, (idősebb) a mentoráltnál,
    - a szakmai és a személyes fejlődést segíti elő,
    - jól ismeri a vállalat/intézmény kultúráját, a struktúrát és a folyamatokat,
    - kitűnő szakember, aki nagy gyakorlattal rendelkezik,
    - jelentős hatalommal és jó belső kapcsolatokkal bír,
    - elkötelezett a szervezet és a szakma iránt,
    - kritikus a tudásátadó, és az empátiás képessége,
    - nem a mentorált közvetlen vezetője.
    „A mentor, mint egy gondos szülő a mentorált mellett áll, támogatja és segíti őt szakkérdésekben.”
HATÁSA
    A tréningek eredménye a gyors tudásátadás és készségfejlesztés, mely a hatékony alkalmazásban mérhető, emellett a résztvevők hozzáállására (attitűd) és szokásaira is hat – ezáltal érhető el fenntartható változás.
    A coaching pozitív hatást gyakorol az egyéni, a csoportos és a szervezeti teljesítményre.
    Teljesítmény = Lehetőségek – Akadályok
    A szervezet teljesítményét növelhetjük, ha csökkentjük az egyénekben lévő akadályokat és növeljük a bennük lévő lehetőségeket.
    A coaching szervezeti előnyei az alábbiak lehetnek:

    - megnövekedett egyéni teljesítmény,
    - megnövekedett termelékenység,
    - munkatársi motiváció növekedése,
    - kisebb fluktuáció,
    - a tanulás és fejlődés kultúrájának megerősödése,
    - munkahely – magánélet közötti harmónia növekedése.
    A coaching nemcsak a termelékenységet növeli, hanem pozitívan hat az alábbi területekre is:
    - vezetői képességek,
    - viselkedés változás,
    - szervezeti kultúra,
    - vezetői képességek.
    A szupervízió tehermentesítő energiafelszabadítást hoz létre.
    A szupervízió hozzájárul:
    - a szakmai kompetencia megerősödéséhez;
    - a szakmai szerepek tisztázásához;
    - a kapcsolatok fejlődéséhez, a hatékonyabb együttműködéshez;
    - a munka okozta stressz és problémák felismeréséhez;
    - a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodáshoz;
    - kiégés kivédéséhez, a mentális egészség megőrzéséhez.
    A mentoring nem nyújt minden problémára megoldást, de hatékony lehet, ha egy dolgozó új munkakörbe kerül, vagy más szerepkört szeretne magának és ehhez tanácsra, iránymutatásra van szüksége.
    A mentori rendszer szervezeti hatásai az alábbiak lehetnek:
    - korai problémaészlelés,
    -javul a kommunikáció a szervezet szintjei között,
    - a teljesítmény fokozódik (a mentorált szakmai és problémamegoldó készségei gyorsabban fejlődnek)
    - a szervezeti kultúra fenntartása, erősítése,
    - tanulás a hibákból, több lehetőség a korrekciókra (ösztönzi a kockázatvállalást és a hibákból való tanulást).
    Előnyök a mentor számára is vannak a mentoring rendszerben:
    - megbecsülés élménye (Szakmai hiúságot legyezi a mentorrá való kinevezés.)
    - a tapasztalatok megosztása örömforrás („Az én szakmai tudásom továbbadódik így.”)
    - sok pozitív visszajelzés, közös sikerek,
    - kihívás, fejlődési lehetőség (pártfogolt friss szakmai felkészültsége, ötletei, technikai tudása, kérdései, tükör),
    - támogató vezetői készségek fejlődése (a vezetővé válás előszobája)